Szervezeti és működési szabályzat

 

 

 

BEVEZETÉS:

 

I. Az alapítvány küldetése

 

Célunk, hogy az iskolánkban tanuló gyerekek és családjaik egy olyan közösség tagjaivá válhassanak, amely értékhordozó és közösségteremtő erővel bír.

 

Alapítványunk a kulturális, nevelési, oktatási, szociális és karitatív tevékenységek megvalósulásához kutatja fel és biztosítja az anyagi hátteret. Programjainkkal e területeken kívánjuk iskolánkban segíteni keresztény és erkölcsi értékeink megőrzését és azok kiteljesítését.

 

Küldetésünk, hogy az Isten által teremtett világot tisztelve, megélve kegyelemből kapott értékeinket, az alapítvány munkájának tartalmán és a munka végzésének módján keresztül példát mutatva segítsük ezen az úton intézményünket, és a benne élőket.

 

II. Az alapítók

 

Az alapítványt Fukk Lóránt és Fukkné Fukász Enikő alapította 2008.12.08 - án, (50-50) együttesen 100.000 Ft induló vagyon felajánlásával, határozatlan időre, az 1959. évi IV. törvény 74/A. - 74/F. paragrafusaiban foglaltak alapján.

 

III. Az alapítvány adatai

 

Az alapítvány neve:Damaszkuszi Út Alapítvány

Az alapítvány székhelye:2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.

Az alapítvány jogállása:az alapítvány jogi személy

Az alapítvány időtartama:az alapítvány határozatlan időre jött létre

Az alapítvány jellege:nyílt, hozzá bármely természetes, vagy jogi személy az alapítvány céljainak elfogadása esetén, külön feltétel nélkül csatlakozhat.

Az alapítvány tevékenysége:Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c/4. pontja szerinti nevelési és oktatási, a c/5. pontjában meghatározott kulturális, a c/11. pont szerinti hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és a c/14. pontjában meghatározott sport tevékenységet folytat.

 

Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azok számára anyagi támogatást nem nyújt.

 

IV. A szabályzat

 

A kuratórium által (az alapító okirat IV./9./e pontjában leírt hatáskörével élve) készített szervezeti és működési szabályzat (későbbiekben: SZMSZ) az alapító okirat szerinti célok megvalósítása érdekében biztosítani kívánja a mindenkori törvényeknek történő megfelelés, valamint a hatékony szervezeti működés kereteit. Ahogy létrejötte, úgy bármilyen célú módosítása is, kizárólag az alapító okirat szellemében, tartalmával összhangban történhet. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása a kuratórium 2011.10.27- i ülésén történt, ezen időponttól módosításához - ideértve mellékleteit is - együttesen legalább hat kurátori szavazat szükséges.

 

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:

 

I.   A kuratórium

 

1.1. Az alapítványt kezelő szerv a kuratórium. A kuratórium döntéshozó, ügyintéző és képviselő feladatokat lát el.

1.2. Tagjait az alapító bízza meg, két éves mandátummal. A két év elteltét követően az alapítók döntenek a kuratórium egészének vagy egyes tagjainak visszahívásáról, illetve a kurátorokkal egyeztetve a mandátumok újabb két évvel történő meghosszabbításáról.

1.3. Amennyiben az alapítók, bármely kurátor, akár az egész kuratórium által veszélyeztetve látják az alapítvány célját, vagy a kurátor(ok) által végzett tevékenységet azzal ellentétesnek vélik, úgy a visszahívás esetére vonatkozó két éves korlát figyelmen kívül hagyható.

1.4. A kuratóriumi tagság megszűnik a két éves mandátumi idő lejártával, az alapító 1.3. pontban említett okból történő visszahívásával, a tag lemondásával, a tag halálával.

1.5. Az alapítók minden esetben gondoskodnak a megüresedett mandátumok betöltésére új tagok delegálásáról (az alapító okirat IV./7. pontja alapján) 30 napon belül.

1.6. Amennyiben a két éves mandátumi idő lejárta előtt a kurátorok többségének (min.4 főnek) egyidejű visszahívására sor kerül, úgy valamennyi, a vissza nem hívott kurátorok számára is, (a visszahívásokkal megüresedett mandátumok újbóli betöltésével kezdődően) újabb két éves mandátumidőre történő megbízást kezdeményez az alapító. A többségnél kevesebb kurátor visszahívása esetén, a mandátumot helyettük betöltő kurátorok, a maradó kurátorok mandátumának lejártáig kapnak megbízást az alapítótól.

 

II. A kuratóriumi tag kötelességei, jogai

 

2.1. A kuratóriumi tag kötelességei:

 

2.1.1. A tag a kuratórium ülésein részt vesz, távolmaradása esetén értesíti az elnököt.

2.1.2. Szavazati jogát gyakorolja. Feladatokat vállal.

2.1.3. Az általa vállalt feladatokat az egyeztetett határidőkre elvégzi, azokról a jegyzőkönyvet vezeti.

2.1.4. Az általa vállalt feladatok közben történt találkozókat, tárgyalásokat tartalmuknak megfelelően lejegyzi, és azt a kuratórium többi tagjának, ha egyéb pont ezt másként nem szabályozza, három napon belül eljuttatja. Ha a jegyzőkönyv az eseményt megfelelő részletességgel említi, elegendő annak aktualizált változatát eljuttatni. Az eljuttatott dokumentumokat az elnök lefűzési kötelezettségeinek megfelelően, arra alkalmas módon kell elkészíteni.

2.1.5. Feladatainak végzésekor minden esetben betartja az alapszabályban rögzített pontokat.

            2.1.6. A kuratóriumi tagság nem ruházható át.

 

2.2. A kuratóriumi tag jogai

 

2.2.1. A tag jogosult az ülések előzetes, elnök által kiírt napirendjén túl, az ülések időpontja előtt legfeljebb kilenc nappal rendes, teljes érdemű napirendi pontot felterjeszteni, valamint (döntési korlátozások miatt) csökkentett érdemű napirendi pontot javasolni kilenc napon belül az ülés kezdetét megelőző harmadik napig. A teljes érdemű napirendi pontot az elnök köteles kiírni, tárgyában döntés hozható. A csökkent érdemű napirendi pont tárgyalását nem, de a tárgyában történő döntéshozatalt megtagadhatja az elnök, jelen szabályzat 5.3.5. pontjára való hivatkozással.

2.2.2. A tag jogosult rendkívüli napirendi pont felterjesztésére, az ülés kezdetét megelőző harmadik naptól, az ülés kezdetéig, ami tárgyalandó, de tárgyában döntés csak valamennyi kurátor szavazatával születhet.

2.2.3. A tag, a vállalt feladatainak elvégzéséért az alapítványtól semmilyen nemű ellenszolgáltatásban nem részesülhet. Ezen kitétel a feladatok teljesítéséhez történő beszerzési szükségleteket (melyek az alapító okirat IV./8. pontja szerint elismertek) nem, de a feladatok végrehajtásakor kommunikációra, utazásra, egyéb rezsiszerű költségtérítésekre érvényes.

 

III. A kuratórium elnöke

 

3.1. A kuratórium elnöke az alapító okirat IV./4. pontjában foglaltak szerint: Somody Helga kurátor.

3.2. Az elnök összehívja, és levezeti az üléseket. Az ülések napirendjét összeállítja, a jegyzőkönyv vezetését felügyeli.

3.3. Az alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint felelős a kuratórium működéséért.

3.4. Ellátja az alapítvány képviseletét.

3.5. Értesíti az alapítókat, ha az alapítvány működését a célokkal ellentétesnek, vagy az azok elérését veszélyeztetőnek látja.

3.6. Értesíti az alapítókat, ha a szervezet működésének zavartalanságát befolyásoló tényezőt tapasztal.

3.7. Az elnök akadályoztatása esetén, az alapító okirat IV./5. és 6. pontjában foglaltak szerint, két másik kurátor egyidejű jelenléte biztosítja az alapítvány képviseletét, a bankszámla feletti rendelkezést, és az elnöki jogkör alapján az alapítók értesítését az alapítvány működésében bekövetkezett változások tekintetében.

 

IV. Munkacsoportok

 

4.1. Munkacsoportot a kuratórium adott feladatra, vagy valamely tevékenység folyamatos működésének fenntartására hozhat létre.

4.2. A munkacsoport létrehozásakor, élére a kuratórium egy kuratóriumi tagot is választ, aki az adott munkacsoport tevékenységét szervezi, és a csoport által vállalt feladatok jegyzőkönyveit vezeti.

4.3. A munkacsoportért felelős kurátor az üléseken, ha azt indítványozták, napirendi pontként beszámol a munkacsoport tevékenységéről. Szükség esetén, az elnöknek javaslatot tesz a munkacsoport valamely tagjának meghívására, a munkacsoporttal kapcsolatos napirendi pont tárgyalásának időtartamára.

4.4. A munkacsoportok tagjaira is vonatkoznak a szabályzat kommunikációval kapcsolatos pontjai.

4.5. A munkacsoport tagjai a segítők, státuszukra valamint a kuratórium velük történő szervezeti kapcsolatára vonatkozó szabályozást a munkacsoportok működésének tapasztalatai alapján dolgoz ki a kuratórium, az SZMSZ elfogadása után legkésőbb fél évvel.

 

AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE

 

I. Az ülések rendje

 

5.1. Az ülések összehívása:

 

5.1.1. Az ülések szabályos összehívását az Elnök kezdeményezi, a feladatokra koncentrált, de lehetőleg előre egyeztetett időpontokra.

5.1.2. Szabályos ülésnek minősül, ha a kuratórium tagjai az ülés elnök által felterjesztett időpontját és napirendi pontjait tartalmazó meghívót, az ülés előtt legkésőbb tizenkét nappal, az ülésen történő részvétel visszajelzéseit, valamint az tagok által javasolt napirendi pontokat is tartalmazó értesítőt a kurátorok és az alapítók nyolc nappal az ülés előtt megkapják.

5.1.3. Az ülés - döntésképességét figyelembe véve - megtartható, ha a kuratórium legalább négy tagja jelzi részvételi szándékát.

5.1.4. A kuratórium ülését félévente legalább egy alkalommal szabályosan össze kell hívni. Elnöki mulasztás esetén, a szabályzat e pontja (az alapító okirat IV./10. pontja alapján) érvényesíthető bármely kurátor által.

5.1.5. Az elnök - összehívást is nélkülöző - részvétele nélkül zajló ülés kurátorai, maguk közül választanak levezető elnököt. Az összehívást kezdeményező kurátor a szabályos üléssel kapcsolatos eljárást köteles tartani.

5.1.6. Az elnök valamennyi napirendi pontnál (lehetőség szerint a csökkent érdeműeknél is) meghatározza a pontokkal kapcsolatos felvezetésért felelős kurátort, aki rendes napirendi pontnál előzetesen legfeljebb az ülés előtti ötödik napig, csökkent érdeműnél legkésőbb az ülés kezdetén valamennyi kurátornak megküldi, ill. személyesen átadja a ponttal kapcsolatos információkat, jegyzőkönyveket.

5.1.7. Az üléseket a szabályoktól eltérően (az alapító okirat IV./10. pontja alapján) rendkívüli módon is össze lehet hívni, de ilyen esetben döntés csak akkor hozható, ha valamennyi kurátor jelen van. Az értesítésekre vonatkozóan, rendkívüli ülés összehívásának esetén is a szabályos összehívásra vonatkozó pontok érvényesek, eltekintve a minimális előírt hátralévő napok számát meghatározó korlátozásoktól.

 

5.2. Az ülések menete:

 

Az elnök:

 

5.2.1. Az ülés kezdetén közli a végleges napirendi pontokat, és azok döntéshozatali lehetőségeit.

5.2.2. A napirendi pontok tárgyalása során felkéri a pontokból felkészült kurátorokat beszámolójuk megtartására.

5.2.3. Döntéshozatalt kezdeményez a szabályok figyelembevételével bármely kérdésben, amit valamely kurátor, döntésre terjeszt fel.

5.2.4. Gondoskodik nyolc napon belül az ülés jegyzőkönyvének alapítók és kurátorok felé történő közléséről, valamint a döntések lényegi tartalmának az alapítvány kommunikációs csatornáin történő közreadásáról.

 

Az jegyzőkönyv vezetője:

 

5.2.5. Az alapító okirat IV./10 pontja alapján vezeti a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv hitelesítése a jegyzőkönyv vezetője, az elnök és egy kurátor aláírásával válik hitelessé. A döntéshozatalokat tartalmazó jegyzőkönyvek hitelesítésekor, a döntéseket megalapozó munkálatok esetleges lejegyzései is hitelessé válnak, azokat az elnök részére el kell juttatni.

 

5.3. A döntéshozatal:

 

5.3.1. A kuratórium döntéseit egyszerű többséggel nyilvános szavazás útján hozza meg.

5.3.2. Döntés szabályosan összehívott ülés esetén legalább négy jelenlévő kurátor esetében lehetséges.

5.3.3. Szavazategyenlőség esetén a döntéshozatal alapjául szolgáló előterjesztés módosításával újra kell szavazni, míg döntés nem születik.

5.3.4. A szabályoktól eltérően összehívott, rendkívüli ülés esetén döntés csak akkor hozható, ha valamennyi kurátor jelen van.

5.3.5. Csökkent érdemű (az ülést megelőző nyolc napon belül, de legfeljebb az ülést megelőző harmadik napig beterjesztett) napirendi pontról döntés csak akkor hozható, ha a kuratórium valamennyi tagja (mind a résztvevő, mind a távolmaradó kurátorok) előzetesen az ülés kezdetéig egyértelmű beleegyezését adta az elnöknek.

5.3.6. Rendkívüli (az ülést megelőző harmadik nap után, az ülés kezdetéig beterjesztett) napirendi pont tárgyában döntés csak akkor hozható, ha valamennyi kurátor jelen van.

 

II. Alapítványi munkaterv elkészítésének szabályai

 

6.1. Az alapítvány kuratóriuma minden tanév kezdetére éves tervet készít, melyet a tanév kezdetét követő legkésőbb harminc napon belül elfogad.

6.2. Az éves alapítványi munkaterv a valamennyi társszervezet munkatervét figyelembe vevő naptárra épül. Összhangban áll az alapítvány szabályzataival, tartalmazza az általuk előírt valamennyi feladatot.

6.3. Az elnök a munkaterv elemeinek elkészítéséhez a különböző területek, munkacsoportok felelős kurátorait kéri fel.

 

AZ ALAPÍTVÁNY KOMMUNIKÁCIÓJA

 

 

I. Infokommunikációs eszközök:

 

7.1. Honlap

 

7.1.1.  Az alapítvány honlapjának üzemeltetésére, külön szabályzatot hoz létre, melyet az SZMSZ elfogadása után legfeljebb 60 nappal mellékletben az SZMSZ-hez csatol.

 

7.2. Hírlevél

 

7.2.1. A kuratórium fenntartja szándékát, honlapja működési hatékonyságának eredményességétől függően, egy papír, illetve elektronikus alapú hírlevél bevezetésére. Feltételrendszerének szabályzatba foglalásra, a szándék megvalósulása esetén az SZMSZ elfogadása után legkésőbb fél évvel kerül sor.

 

7.3. Egyéb eszközök

 

7.3.1. Az alapítvány, a közhasznúsági törvény szellemében, valamint a működéssel kapcsolatos közösségi információáramlás elősegítésére hirdetőtáblákat tart fenn.

7.3.2. Az iskola két épületében elhelyezett hirdetőtáblák rendjéért, aktualitásáért az elnök, vagy egy általa megbízott kurátor felel.

7.3.3. A székhelyre történő postai küldemények fogadására az alapítvány postaládát tart fenn az iskola főépületének bejárata mellett.

 

II. Belső kommunikáció:

 

8.1. Információkezelés

 

8.1.1. Az alapítvány kurátorai, a kurátorok által vezetett munkacsoportok tagjai, azaz a segítők, a döntések előkészítése során felgyűlt információkat belső információként kezelik, azokat a kuratóriumon, illetve az információ keletkezési helyeként működő munkacsoport tagjain kívül más személlyel, szervezettel nem osztják meg.

8.1.2. Ezen titoktartás alól a döntések meghozatalakor mentesülnek a tagok.

8.1.3. A titoktartás nem érintheti, és nem sértheti az alapítvány nyilvános működésnek történő megfelelését.

 

8.2. Belső kommunikáció eszközei

 

8.2.1. Az alapítvány kurátorai, segítői feladatainak elvégzésére, elektronikus levelezést, telefont, valamint személyes egyeztetést használnak. Az eszköz megválasztása a feladat fontossága, időigénye alapján történik.

8.2.2. Minden esetben elektronikus levél alkalmazása történik:

- az elnök általi ülések összehívása, azokkal kapcsolatos értesítések, információk,

- az ülésekről készült jegyzőkönyvek tagok, alapítók számára történő eljuttatása esetén.

8.2.3. Az ülések közti feladatvégzések során elsődlegesen megválasztandó kommunikációs eszköz, szintén az elektronikus levelezés.

8.2.4. Minden tag, és segítő működő, és napi rendszerességgel olvasott címet ad meg az alapítvány számára.

8.2.5. Az elektronikus levelezésben történő két napon túli korlátozását, minden tag jelzi az elnöknek, és minden segítő jelzi a munkacsoportját vezető kurátornak.

8.2.6. A szervezet tagjaitól, vagy külső személytől érkező, alapítványi működéssel kapcsolatos leveleket, a tag vagy segítő minden esetben válaszra méltatja, ill. illetékessége szerinti személyhez irányítja, legkésőbb két napon belül.

 

AZ SZMSZ MELLÉKLETEI

 

  9. Számviteli politika.

10. PRO SCOLA NOSTRA - Az alapító okirat III.3/g pontja alapján, a pedagógus közösség számára létrehozott díj.

 

 

10. PRO SCOLA NOSZTRA díj 

szabályzat

 

Bevezetés

 

1. A díj alapítása

 

1.1. Az alapítvány - mint díjalapító - célja olyan anyagi és erkölcsi értékkel egyaránt bíró díj létrehozása az iskola pedagógusainak számára, mely a szakmai kereteken túlmutató, az iskola értékrendjének és szellemiségének kifejeződését meghatározó tevékenységet elismeri, és egyben motiválja.

 

 1.2. A díj odaítélésének lebonyolításához az alapítvány munkacsoportot hoz létre.

 

 1.3. A díj neve: „Pro schola nostra” (a mi iskolánkért) díj.

 

 1.4. A díj a kuratórium 2011.10.27-i döntése alapján, 2011.10.31-én, a reformáció ünnepén kerül megalapításra. Szabályzata ezen időponttól nyilvános.

 

A díj odaítélésének folyamata

 

2. Jelöltállítás

 

2.1. A díjra az a pedagógus jelölhető:

 

Aki az alábbi (külön-külön nem kizáró) kritériumoknak az iskola pedagógusi közösségén belül igyekszik legjobb tudása és képességei szerint megfelelni:

 

  1. Felügyeli és elősegíti az iskolába járó gyerekek hitéletét és erkölcsi magaviseletét.
  2. Példamutató keresztény életet él.
  3. Az iskolai rendezvények mellett keresztyén közössége munkájában részt vállal, ezzel is például szolgál diákjai előtt a szolgálat ügyében.
  4. Aki diákja/diákjai országos vagy akár városi versenyekre való felkészítésével és a versenyeken való részt vétellel iskolánk hírnevét öregbíti.
  5. Az iskolaidőn kívüli foglalkozásokban, szakkörökben szerepet vállal.
  6. Proaktív tevékenysége és kommunikációja erősíti az iskola közösségét, a gyermekek, szülők és a pedagógusok kapcsolatát. Hozzájárul ahhoz, hogy az újonnan érkező családok minél gyorsabban és hatékonyabban integrálódjanak keresztény közösségünkbe.
  7. Munkájához kapcsolódóan, az iskola által biztosított továbbképzési lehetőségekkel élve folyamatosan frissíti szakmai tudását. 

 

2.2. Nem lehet jelölt, aki az adott tanév előtti tanévben elnyerte a díjat.

 

2.3. Nem lehet jelölt, aki az adott tanévben az alapítvány kuratóriumának a tagja.

 

2.4. Nem lehetnek jelöltek az alapítvány alapítói, mert az ide vonatkozó törvények, engedő megfogalmazása ellenére, lemondtak jelölhetőségükről.

 

2.5. Nem adhatnak le szavazatot az alapítvány pedagógus díj munkacsoportjának tagjai.

 

2.6. Jelölést az alapítványon kívül az Igazgatótanács, a szülői munkaközösség, és a tantestület adhat le.

 

2.7. Egy jelölő személy, csak egy szavazatot adhat le, függetlenül attól, hány jelölő szervezetnek tagja. Több szervezeti tagsággal rendelkező jelölő személy esetén, a jelölő maga dönti el, hogy melyik szervezetben szavaz.

 

2.8. A jelölti listára, az a pedagógus kerülhet fel, aki 3. aktív tanévét tölti az intézménynél, és egyben (a megelőző két évben betöltött státuszától függetlenül) teljes munkaidős alkalmazott.

 

2.9. A szabályoknak megfelelő jelölti listát a munkacsoport, az adott tanév március 15-ig összeállítja.

 

2.10. A szervezeteket a munkacsoport az adott tanév március 20. napjáig, május 10.- i határidőt megjelölve felkéri a jelölés lebonyolítására. A felkéréssel egyidejűleg a jelölő szervezetek értesülnek a szabályokról, a szükséges dátumokról és a jelölhető pedagógusok nevét tartalmazó listáról.

 

2.11. A szervezetek valamely, a május 10.- i határidő előtti ülésük keretén belül, titkos szavazást bonyolítanak le. Ennek ügyrendje a következő:

 

1. A szavazást az ülésen, minden esetben az alapítvány munkacsoportjának képviselői (továbbiakban: segítők) segítik.

2. A segítők tájékoztatják az adott szervezet tagjait a szabályokról, és biztosítják szavazólap formájában, a jelölti listát a szavazók számára.

3. A szavazólapot, azok kitöltése után összegyűjtik.

4. A szavazásról jegyzőkönyv készül, melybe belekerül a szavazatot leadók névsora.

 

2.12. Az összegyűjtött szavazólapokat, a jegyzőkönyvekkel együtt a munkacsoport őrzi, és biztosítja azok tartalmának titkosságát.

 

2.13. Ha a szavazás valamennyi szervezetnél lezajlott, legkésőbb az adott tanév május 12-éig a munkacsoport feldolgozza azokat, és kéri a kuratórium összehívását május 24. - i határidővel a díj odaítéléséhez.

 

3. A díj odaítélése:

 

3.1. Az alapítvány munkacsoportja a beérkezett szavazatokat feldolgozáskor ellenőrzi, megállapítja szabályszerűségüket, és összesítő jegyzőkönyvet készít.

 

3.2. Felállítja a jelöltek pontszáma szerinti rangsort. A pontszámok megadásának módja:

a., 3 vagy 2, vagy 1 pont jár a jelöltnek egy szervezetben elért első

vagy második, vagy harmadik helyéért a szavazatszámok alapján.

b., szintén 3 vagy 2, vagy 1 pont jár a jelöltnek, ha a valamennyi szervezetben leadott összes szavazatok száma szerinti rangsorban első vagy második, vagy harmadik helyet ér el.

Pont megadása holtverseny esetén háromnál több személynek akkor lehetséges, ha a három fő már megvan, de a háromból a legalacsonyabb szavazatszámmal rendelkezik még valaki, esetleg többen is. Ez esetben ő, ők is megkapják a pontjaikat, szavazatszámuknak megfelelő rangsorolási helyükre. (Pl.: Ketten érnek el legtöbb szavazatot, és ketten második legtöbbet. Ez esetben ketten három, ketten pedig két pontot kapnak. Vagy egy fő a legtöbbet, egy a második, és három a harmadik legtöbbet, ez esetben egy fő három, egy kettő, három pedig egy-egy pontot kap. Stb.)

 

3.3. A pontszámok szerint kialakult rangsor első helyezettje nyeri el a díjat. Holtverseny esetén az a pedagógus hirdethető ki győztesen aki:

 

1.: még nem kapott díjat,

2.: aki régebben kapott díjat,

3.: aki régebb óta dolgozik az intézménynél.

 

Ha ezek után is holtverseny van, a díj megosztásra kerül, a díjalap megkétszerezése mellett.

 

3.4. A munkacsoport a szabályzat fenti pontjainak alapján elkészített összesítő jegyzőkönyvet a kuratóriumnak az ülésen bemutatja, mely alapján a kuratórium dönt a díj odaítéléséről.

 

3.5. A kuratórium fenntartja a jogot, hogy ha a szabályoknak megfelelő kritériumok alapján egyetlen jelölt jelölését sem tudja érvényesíteni, a díjat nem ítéli oda.

 

A díjátadás

 

4. A díj tartalma

 

4.1. A készpénz díj összegéről a kuratórium minden évben határoz. Az első évben az összeg 100 000 Ft. Az alapítvány a jövedelemnek megfelelő járulék és adóterhek átvállalásával biztosítja, hogy az összeg nettó értékben jusson el a díjazotthoz.

 

4.2. Az év pedagógusa ezen felül átvehet egy vándordíjat, melyre az adott évszám mellett, neve is felkerül. A vándordíj tízévente az iskolához kerül, rajta a díjat őrzők nevével.

 

4.3. A vándordíjnak megfelelő kicsinyített emléktárgy is átadásra kerül, szintén névvel ellátva, ami már örökre a díjazotté marad.

 

5. A díj átadása

 

5.1. A díjak az intézmény tanévet lezáró rendezvényén kerülnek átadásra.

 

5.2. A díjat, díjakat az alapítvány alapítói adják át, az alapítvány kuratóriuma által szervezett átadási ceremónia keretében.

 

A díjjal kapcsolatos alapítványi feladatok

 

6. Kuratóriumi döntések

 

6.1. A kuratórium a díjjal kapcsolatos teendőkre munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport elkészíti a feladattervét, a kapcsolódó határidőkkel.

 

6.2. A kuratórium, az általa elfogadott éves tervben szerepelteti a díjjal kapcsolatos dátumokat.

 

6.3. Minden tanévre a kuratórium megállapítja a díjazás tárgyát, értékét.

 

6.4. A munkacsoport által felterjesztett összesítő jegyzőkönyv alapján a díj odaítélése kuratóriumi döntéssel történik.

 

6.5. A kuratórium, minden tanév megkezdését követően legfeljebb 30 nappal, értékeli a megelőző év, díjjal kapcsolatos tapasztalatait, és szükség esetén módosítást kezdeményez, amit a szabályzat módosításával juttat érvényre.

 

7.  A munkacsoport feladatai

 

7.1. A díjjal kapcsolatos határidők, és a rájuk épülő munkaterv évenkénti kidolgozása.

 

7.2. A szabályzatban lefektetett feladatok elvégzése.

 

7.3. A kuratórium folyamatos informálása.

 

7.4. A díj odaítélésében részt vevő szervezetekkel való kapcsolattartás.

 

7.5. A beérkezett jelölések feldolgozása, összesített jegyzőkönyv készítése.

 

7.6. A tárgyi díjak elkészíttetése.

 

7.7. A díjak átadásának megszervezése.